Stroje polskie. Zabawy z rymowankami pdf

Zabawy z rymowankami PDF

Podczas zabawy z rymowankami dziecko uczy się rozpoznawać polskie stroje narodowe i regionalne, łatwiej też przyswoi sobie ich nazwy. Arkusze z rymowankami-zgadywankami oraz towarzyszące im plansze ze strojami możesz wykorzystać w realizacji różnorodnych celów edukacyjnych. Oto kilka propozycji gier dla młodszych i starszych uczniów.

Materiały przygotowane do wydruku są plikami w formacie pdf. Do ich przeglądania i drukowania potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.

Stroje polskie. Materiały edukacyjne pdf

Znajdź strój z rymowanki

Zabawne ćwiczenia w rozpoznawaniu stojów polskich. Dwie wersje graficzne do wyboru.

Stroje polskie. Rymowanki Zabawy z rymowankami

Ćwiczenie dla młodszych dzieci. Przygotuj odpowiednią ilość kopii wybranej karty pracy (do pobrania powyżej), po jednej dla każdego ucznia. Oprócz kart, potrzebne będą nożyczki i klej. Dzieci czytają rymowankę opisującą dany strój - jego niebieski cień znajduje się obok wierszyka. Następnie odszukują wsród kolorowych obrazków strój odpowiadający cieniowi, wycinają kartonik z wybranym strojem i przyklejają w odpowiednim miejscu.

modyfikacje

 • Ćwiczenie można przeprowadzić w formie gry - dzieci zdobywają punkty lub nagrody za poprawne rozwiązanie.
 • Zabawę można rozszerzyć poprzez użycie dwustronnych kartoników z rysunkiem stroju na awersie i nazwą na rewersie (do pobrania w pliku arkusze ze wszystkimi strojami). To będzie wersja trudniejsza, ponieważ pięć zadanych strojów trzeba wybrać spośród dwunastu obrazków. Każdy gracz (albo drużyna) otrzymuje kartę pracy i zestaw kartoników. Zadanie polega na tym, by jak najszybciej znaleźć wśród kartoników stroje pokazane na karcie pracy (albo ich nazwy), i zasłonić nimi odpowiadające im obrazki z karty. Na przykład, niebieski cień stroju kaszubskiego zasłonimy kartonikiem z Tosią i Bartkiem w stroju kaszubskim, a pozostałe stroje znajdujące się na karcie - kartonikami z ich nazwami.
Stroje polskie. Gry edukacyjne Rymowanki do wydrukowania

Ćwiczenie dla starszych dzieci. Oprócz karty pracy z wybranym strojem (do pobrania z listy powyżej) oraz planszy ze wszystkimi strojami dla każdego ucznia, potrzebne będą nożyczki i klej. Plansza prezentuje kolorowe wizerunki Poli i Lecha we wszystkich strojach omawianych w serwisie. Karta pracy zawiera rymowankę oraz niebieskie cienie dziesięciu strojów. Cień przy rymowance jest cieniem stroju, o którym mówi wierszyk. Zadanie polega na tym, by z planszy wybrać i wyciąć odpowiednie stroje, a następnie przykleić je w stosownych miejscach na karcie pracy.

modyfikacje

 • Ćwiczenie można przeprowadzić w formie gry - dzieci zdobywają punkty lub nagrody za poprawne rozwiązanie.
 • Rozpoznaj strój po jego cieniu. W tej zabawie posłużymy się kartą pracy z wybranym strojem (do pobrania powyżej) oraz rozciętą na pojedyncze kartoniki planszą ze wszystkimi strojami. Każdy gracz (albo drużyna) otrzymuje kartę pracy i zestaw kartoników. Wygrywa ten, kto pierwszy poprawnie ułoży na swojej karcie odpowiadające cieniom kartoniki. Dodatkowa trudnością może być nie tylko poprawne dopasowanie cieni i kolorowych obrazków, ale też podanie nazw poszczególnych strojów.

Gry i zabawy edukacyjne

Poniżej znajdziesz kilka pomysłów na gry z użyciem kartoników jednostronnych lub dwustronnych. Zasady gier oparte są na ogólnie znanych i popularnych grach dla dzieci. Kartoniki są tak zaprojektowane, by z łatwością, w zależności od potrzeb, jednostronne zmienić w dwustronne, a dwustronne w jednostronne, wystarczy odpowiednio rozciąć lub skleić obrazki z szablonów. Jednostronne kartoniki sprawdzą się w grach pamięciowych, mają też tę zaletę, że na ich odwrocie uczniowie mogą wpisywać swoje odpowiedzi, a prowadzący grę - własne polecenia czy zadania do wykonania w trakcie zabawy. Dwustronne natomiast przydają się w sytuacjach, kiedy chcemy szybko sprawdzić poprawność odpowiedzi lub wyboru uczestników zabawy.
Nasze propozycje potraktuj jako inspiracje. Eksperymentuj, zmieniaj reguły zabaw, w dogodny dla siebie sposób komponuj zestawy materiałów. Dobrej zabawy!

Gra planszowa dla dzieci Gra edukacyjna: stroje polskie

Mazurek

Emocjonująca gra utrwali w pamięci wygląd i nazwy polskich strojów prezentowanych na stronach naszego serwisu. Gracze poruszają się pionkami po wyznaczonej przez kartoniki trasie. Wygrywa ten, kto pierwszy przejdzie trasę Mazurka.

Przygotowanie
W zabawie posłużymy się kartonikami z obrazkami strojów oraz zestawem dodatkowych kartoników urozmaicających grę (pułapki i nagrody). Każdy kartonik jest dwustronny (po jednej stronie grafika, po drugiej napis), przy wycinaniu trzeba więc uważać, by nie rozdzielić dwóch części stanowiących całość. Po wydrukowaniu szablonów rozetnij je wzdłuż szarych linii przerywanych, następnie każdy kartonik złóż na pół wzdłuż szarej linii ciągłej i sklej.

Zasady gry
Kartoniki tasujemy i układamy na stole jeden za drugim w dowolny wzór obrazkami ku górze. Trasę Mazurka możemy za każdym razem zmieniać, możemy też dowolnie ją wydłużać, wykorzystując do zabawy dwie lub więcej kopii zestawu kartoników. Na początku trasy możesz umieścić kartę z napisem start, na końcu - kartę z napisem meta. Do gry potrzebne będą też pionki, po jednym dla każdego uczestnika, oraz moneta lub kostka. Moneta sprawdzi się na krótkiej trasie, kostka na dłuższej.

 • Gracze kolejno rzucają monetą (lub kostką) i przesuwają swoje pionki o wylosowaną liczbę pól, poruszając się po wyznaczonej przez kartoniki trasie. W przypadku rzutu monetą, reszka oznacza jedno pole do przodu, a orzeł - dwa.
 • Jeśli pionek gracza znajdzie się na kartoniku z rysunkiem stroju, grający musi podać jego nazwę. Poprawność odpowiedzi możemy sprawdzić odwracając na chwilę kartonik na drugą stronę.
 • Jeśli gracz odpowie poprawnie, przemieszcza się o krok do przodu. Jeśli jego odpowiedź jest błędna, cofa się o jedno pole.
 • Kartoniki z napisem bum wprowadzają do zabawy element niepewności. Żółte są przeszkodą w szybkim dotarciu do mety. Jeśli pionek zatrzyma się na takim polu, gracz wykonuje polecenie prowadzącego grę (np. podskocz trzy razy, podrap się lewą ręką w prawy policzek, zatańcz krakowiaka), w przeciwnym razie zmuszony jest opuścić jedną kolejkę. Czerwone bum zmusza gracza do ustawienia pionka ponownie na polu startowym, natomiast zielone daje prawo do dodatkowej kolejki.
Zabawa edukacyjna: stroje polskie Zabawy ze strojami polskimi

Bum!

Atrakcyjna formuła gry jest gwarancją świetnej zabawy, podczas której doskonalenie trudnej sztuki rozpoznawania poszczególnych strojów przychodzi dzieciom z łatwością i przyjemnością.

przygotowanie
Gra z użyciem kompletu kartoników z obrazkami strojów oraz dodatkowych kart Bum (karty-pułapki i karty-nagrody). Jeśli uczestników zabawy jest wielu lub jeśli chcesz, by zabawa trwała dłużej, można użyć dwu lub więcej kopii każdego kompletu. Aby kartoniki były bardziej wytrzymałe i służyły dłużej, arkusze można wydrukować na sztywnym papierze lub - po wydrukowaniu na zwykłym - nakleić na karty brystolu. Po wyschnięciu rozetnij arkusze wzdłuż szarych przerywanych linii na pojedyncze kartoniki.

Zasady gry
Kartoniki z obrazkami strojów oraz kartoniki dodatkowe (pułapki i nagrody urozmaicające grę) umieść w pudełku. Uczestnicy zabawy po kolei losują kartoniki, prowadący sprawdza poprawność ich odpowiedzi.

 • Jeśli gracz poprawnie nazwie strój widoczny na obrazku, zatrzymuje kartonik. Jeśli jest w błędzie, kartonik wraca do pudełka.
 • Jeśli gracz wylosuje jedną z żółtych kart-pułapek Bum, musi wykonać podane na niej polecenie (np. zaśpiewaj fragment ludowej piosenki; podaj strój ludowy na literę Ł), w przeciwnym razie straci następną kolejkę.
 • Wylosowanie czerwonej karty-pułapki Bum oznacza utratę wszystkich dotychczas zgromadzonych kartoników. Gracz musi je wrzucić z powrotem do pudełka.
 • Zielone Bum to nagroda w postaci dodatkowego losowania.
 • Ten, kto zbierze najwięcej kartoników, jest zwycięzcą.

Możesz przygotować własne karteczki z zadaniami dostosowanymi do wieku uczestników zabawy, celów dydaktycznych zajęć lub z zabawnymi poleceniami wymyślonymi przez uczniów. Jeśli chcesz, możesz w tym celu skorzystać z naszego szablonu (drugi arkusz w pliku kartoniki dodatkowe) - na kartonikach z różnokolorowym Bum jest miejsce na wpisanie Twojego tekstu.


I jeszcze kilka gier. To klasyka gatunku! Znane, lubiane przez dzieci, łatwe do przygotowania. Ich elastyczne zasady można modyfikować na wiele sposobów.

Koncentracja

Wybierz z zestawu kilka kartoników. Układaj je po kolei na stole, głośno wymawiając nazwy strojów pokazanych na obrazkach. Uczniowie obserwują przez chwilę karty. Następnie odwróć kartoniki (lub zasłoń) i poproś dzieci, by w zeszycie zapisały tyle nazw, ile zapamiętały. Odmianą gry może być zabawa w odgadywanie, który z kartoników został schowany przez prowadzącego, albo które z kartoników zmieniły swoje położenie.

Znajdź pary

Gra z użyciem dwóch kopii wybranego kompletu kartoników. Karty kładziemy obrazkiem w dół. Pierwszy gracz odwraca dwie karty. Jeśli pasują do siebie, zatrzymuje karty, otrzymuje punkt i prawo do odkrycia następnych kart. Jeśli karty nie pasują do siebie, odkłada je na miejsce obrazkiem w dół. Pozostałe dzieci starają się zapamiętać pozycję odkrywanych wcześniej kart, by łatwiej znaleźć pary. Wygrywa ten, kto zgromadzi najwięcej par.

Bingo!

Każdy z graczy otrzymuje swój zestaw, wybiera z niego dziewięć kart i układa je przed sobą obrazkami do góry (np. trzy rzędy, trzy kolumny). Prowadzący odczytuje nazwy poszczególnych strojów w dowolnej kolejności, dając graczom odpowiednią ilość czasu na odszukanie właściwej karty. Jeśli dziecko zauważy w swoim zbiorku kartę z danym strojem, odwraca kartę obrazkiem do dołu i na rewersie zapisuje usłyszaną nazwę stroju. Wygrywa ten, kto pierwszy odwróci wszystkie swoje karty (poprawnie opisane) i głośno zawoła: Bingo!

Początek i koniec

Każdy gracz otrzymuje zestaw kartoników, wybiera z niego pięć dowolnych kart i układa je w rzędzie obrazkami do góry. Prowadzący odczytuje z listy wybraną nazwę stroju. Gracze sprawdzają swoje karty. Jeśli karta z wymienionym strojem znajduje się na początku lub na końcu rzędu, gracz odwraca ją, na odwrocie zapisuje usłyszaną przed chwilą nazwę stroju, po czym odkłada kartę na bok. Gra toczy się dalej. Wygrywa ten, kto pierwszy odwróci wszystkie swoje karty i poprawnie je opisze.